Algemene Voorwaarden
 1. Algemeen, toepasselijkheid
  1. VintyShops is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd in Zevenaar en kantoorhoudende te (6902PK) Zevenaar aan de Edisonstraat 78, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Arnhem 66048494, BTW-identificatienummer NL8563.73.606.B01 VintyWomen.com is te bereiken via het e-mailadres vinty@denederlandse.com. Meer informatie over VintyWomen.com en de door haar geleverde producten is te vinden op de website www.VintyWomen.com.

 

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, al dan niet op afstand gesloten, tussen VintyWomen.com en iedere aanbieder of afnemer die kleding aan VintyWomen.com in consignatie levert of via de webshop afneemt. Aanbieder wordt geacht door toezending van de VintyWomen tas en afnemer door plaatsing van een bestelling via de webshop, deze voorwaarden te accepteren.
 3. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarbij VintyWomen.com voor de uitvoering tussenpersonen en/of andere derden heeft ingeschakeld. Deze tussenpersonen of andere derden kunnen zich eveneens op deze voorwaarden beroepen ten opzichte van aanbieder en afnemer.
 4. Als een bepaling uit deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zal deze worden vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de vernietigbare of nietige bepaling. De overige voorwaarden blijven onverminderd van kracht.
 5. VintyWomen.com heeft het recht haar voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Dit zal gebeuren door het plaatsen van de aangepaste nieuwe voorwaarden op de website. De aanbieder en afnemer dienen om deze reden regelmatig de voorwaarden te raadplegen.
 6. VintyWomen.com is bevoegd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen (deels) over te dragen aan een derde zonder voorafgaande toestemming van aanbieder en gebruiker.
 • Aanbieder: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon woonachtig in Nederland en 18 jaar of ouder, die Kleding in consignatie aanbiedt aan Afnemer via de Webshop van VintyWomen.com. De Aanbieder dient te handelen in de hoedanigheid van particulier, dan wel te kwalificeren als ondernemer, inclusief de wederverkoper van tweedehandsgoederen, die de BTW op de aangeboden Kleding niet in aftrek heeft gebracht.
 • Afnemer: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon woonachtig in Nederland en 18 jaar of ouder, die een bestelling plaatst in de Webshop van VintyWomen.com.
 • Content: (digitale) informatie zoals tekst, gegevens, bewegende, stilstaande en grafische beelden en informatie in andere vorm, die zich op VintyWomen.com en in het door VintyWomen.com toegezonden materiaal bevinden.
 • Kleding: nieuwe en tweedehands kinderkleding en aanverwante producten die door Aanbieder in consignatie wordt aangeboden aan VintyWomen.com en nader wordt omschreven in artikel 3.2 van de Algemene Voorwaarden. Deze Kleding wordt via de Webshop aan Afnemers aangeboden en indien door hen gekocht aan hen geleverd.
 • Mijn Account: gepersonaliseerd onderdeel van de website onder de noemer Mijn VintyWomen Tas waarop aanbieder kan zien welke kleding door VintyWomen.com in de webshop is geplaatsten welk deel daarvan reeds is verkocht en tegen welke prijs. Tevens onder noemer Mijn Bestellingen kan afnemer zien welke producten tegen welke prijs zijn aangekocht.
 • Overeenkomst: elke afspraak op grond waarvan VintyWomen.com kleding van aanbieders inneemt dan wel aan haar afnemers levert.
 • VintyWomen Tas: een door VintyWomen.com aan aanbieder toegestuurde of verkregen tas, die door aanbieder met kleding is gevuld en aan VintyWomen.com geretourneerd kan worden.
 • Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 • Webshop: de door VintyWomen.com via haar website geëxploiteerde webshop.
 • Website: de website www.VintyWomen.com, waaronder mede verstaan Mijn Accounts.

 

 1. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
  1. Alle op de website door VintyWomen.com geplaatste aanbiedingen zijn vrijblijvend. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of als er voorwaarden aan verbonden zijn, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod op de website vermeld. Een aanbieding vervalt indien de kleding waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
  2. De website bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden kleding. VintyWomen.com kan niet aan de inhoud van haar aanbiedingen worden gehouden als de afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, of onderdelen daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. VintyWomen.com is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van een dergelijke kennelijke vergissing of verschrijving.
  3. De overeenkomst tussen VintyWomen.com en aanbieder komt pas tot stand zodra de kleding door VintyWomen.com is ontvangen en deze ontvangst uitdrukkelijk per e-mail aan aanbieder is bevestigd. De overeenkomst tussen VintyWomen.com en afnemer komt pas tot stand wanneer de bestelling daarvan via de webshop door VintyWomen.com uitdrukkelijk per e-mail is bevestigd.
  4. De overeenkomst kan in de Nederlands, Duitse, Franse en Engelse taal worden gesloten.

 

 1. Specifieke bepalingen met betrekking tot de inbreng van de Kleding
  1. Iedere potentiële aanbieder kan via de website de VintyWomen tas aanvragen. De VintyWomen tas wordt voorzien van een voorgefrankeerde adressticker en een formulier dat ingevuld dient te worden, door VintyWomen.com aan de potentiële aanbieder toegestuurd. De voorgefrankeerde tas met inhoud en het ingevulde formulier met daarop de naam, het postadres en e-mail adres van Aanbieder, dient ingeleverd te worden VintyWomen in Zevenaar.
  2. De VintyWomen tas kan gevuld worden met nieuwe en in goede staat verkerende, tweedehands kinderkleding van bepaalde merken, die genoemd worden op de website. Deze tweedehands kleding dient bovendien te voldoen aan een aantal voorwaarden, die eveneens op de website zijn vermeld. Zo dient de kleding schoon en gestreken te worden aangeleverd en mogen er geen gaten, verkleuringen of sporen van slijtage waarneembaar zijn. Bovendien dient de kleding niet uit de mode te zijn en te passen in het assortiment van VintyWomen.com. Uiteindelijke bepaalt een specialistisch team van VintyWomen.com of de ingestuurde Kleding in aanmerking komt om in de webshop te worden opgenomen en zal aanbieder hiervan per e-mail op de hoogte stellen. Dit team bepaalt tevens de prijs waarvoor de kleding in de webshop wordt opgenomen.VintyWomen.com heeft te allen tijde het recht deze prijzen naar boven dan wel beneden aan te passen.
  3. De ontvangen kleding wordt door VintyWomen.com zo spoedig mogelijk verwerkt (labellen, fotograferen etc.) en in de webshop geplaatst.
  4. Iedere aanbieder krijgt toegang tot een eigen Mijn Account waarop door VintyWomen.com bijgehouden wordt welke kleding van aanbieder in de webshop is opgenomen en welke kleding reeds is verkocht. Op Mijn Account is tevens waarneembaar wat de inkomsten van aanbieder zijn.
  5. Van ieder kledingstuk dat is verkocht, ontvangt aanbieder een percentage tot 40% van de verkoopprijs zoals genoemd in de webshop. De BTW neemt VintyWomen.com voor haar rekening. Het bedrag dat aanbieder verdient, kan besteed worden in de webshop dan wel aan aanbieder uitbetaald worden. Bijschrijving van het inkomsten geschiedt in principe zo spoedig mogelijk. Er dient echter rekening gehouden te worden met retouren waardoor het saldo kan worden aangepast. Indien aanbieder het saldo uitbetaald wenst, kan zij dit aan VintyWomen.com via Mijn Account laten weten en maakt VintyWomen.com het openstaande saldo zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na het verzoek, over op het door aanbieder opgegeven bank/gironummer.
  6. In principe bepaalt VintyWomen.com wanneer bepaalde kleding uit de webshop wordt gehaald en of de kleding bewaard wordt om later opnieuw te worden geplaatst in de webshop. Indien VintyWomen.com bepaalt dat bepaalde kleding niet meer verkocht kan worden, maakt zij dit aan aanbieder kenbaar. De aanbieder kan dan besluiten deze kleding via VintyWomen.com te schenken aan een door VintyWomen.com te bepalen goed doel (Kleding Inzameling Charitatieve Instellingen) of verzoeken deze kleding per post te retourneren. In dit laatste geval zal VintyWomen.com tot maximaal 10 stuks Kleding een eenmalige vaste vergoeding voor handling en verzending in rekening brengen van € 9,95. Dit bedrag zal worden verrekend met de opbrengsten die aanbieder heeft gegenereerd met de verkoop van haar kleding dan wel door VintyWomen.com in rekening worden gebracht.
  7. Aanbieder heeft het recht 12 maanden of langer na plaatsing van de kleding in de webshop per e-mail aan VintyWomen.com een verzoek te doen om bepaalde dan wel de resterende door aanbieder geleverde kleding te (doen) retourneren. Alsdan zal VintyWomen.com tot maximaal 50 stuks Kleding een eenmalige vaste vergoeding voor handling en verzending in rekening brengen van € 9,95. Dit bedrag zal worden verrekend met de opbrengsten die aanbieder heeft gegenereerd met de verkoop van haar kleding dan wel door VintyWomen.com in rekening worden gebracht.
  8. De door aanbieders in consignatie gegeven kleding is niet door VintyWomen.com tegen brand en waterschade verzekerd. Deze Kleding bevindt zich derhalve op eigen risico van Aanbieder bij VintyWomen.com.
  9. In het onverhoopte geval dat aanbieder een klacht over haar levering dan wel de plaatsing van de kleding in de Webshop heeft dan dient zij dit zo spoedig mogelijk te melden aan VintyWomen.com per post of e-mail via vinty@denederlandse.com, waarna VintyWomen.com zal trachten deze klacht naar tevredenheid van aanbieder op te lossen.

 

 1. Specifieke bepalingen met betrekking tot koop van de Kleding
  1. Ondanks de hoogwaardige kwaliteit van de gefotografeerde afbeeldingen van de kleding, dient afnemer rekening te houden met het feit dat de kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Bij de aangeboden kleding worden de maten vermeld zoals op het label in de kleding vermeld, bij twijfel kan afnemer contact opnemen met VintyWomen.com via vinty@denederlandse.com.
  2. De door VintyWomen.com aangeboden kleding verkeert in goede staat en wordt zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven. Inherent aan tweedehands kleding is dat deze gebruikssporen vertoont.
  3. Op het moment van ter beschikkingstelling, dient afnemer de kleding te onderzoeken en daarbij geconstateerde gebreken dan wel foutieve toezending zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen per e-mail aan VintyWomen.com te melden onder vermelding van het artikelnummer. In dit onverhoopte geval zal VintyWomen.com trachten deze klacht naar tevredenheid van afnemer op te lossen.
  4. Bij aankoop van kleding via de webshop van VintyWomen.com, heeft afnemer de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen te ontbinden. De termijn van 14 dagen gaat in op de dag na ontvangst van de kleding door afnemer of een vooraf door afnemer aangewezen vertegenwoordiger (bijvoorbeeld de buren).
  5. Tijdens voornoemde bedenktermijn zal afnemer zorgvuldig omgaan met de geleverde kleding, labels, codering en verpakking. Afnemer zal de kleding slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij de kleding wenst te behouden. Indien afnemer van haar recht op ontbinding gebruik maakt, zal zij de kleding met alle geleverde toebehoren aan VintyWomen.com retourneren, conform de door VintyWomen.com verstrekte instructies. De kosten van terugzending zijn voor rekening van afnemer ongeacht de wijze van terugzending. Het eventueel door afnemer betaalde bedrag (inclusief verzendkosten) zal VintyWomen.com zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen.

 

 1. Leveringstermijnen, levering en verzend- en handlingskosten
  1. Als plaats van levering geldt het adres (uitsluitend in Nederland) dat afnemer aan VintyWomen.com via de webshop kenbaar heeft gemaakt. Aanbieder en eventueel afnemers die regelmatig kleding via de webshop bestellen, dienen VintyWomen.com op de hoogte te stellen (per post of per e-mail) van een adreswijziging. Zolang VintyWomen.com geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt afnemer dan wel aanbieder geacht woonachtig te zijn op het laatste bij VintyWomen.com bekende (e-mail) adres.
  2. VintyWomen.com zal de geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na bestelling via de webshop ter verzending aanbieden tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Er wordt een verzendbevestiging gestuurd door VintyWomen.com aan afnemer op het moment dat de kleding toegezonden wordt. Als de bezorging met meer dan 20 dagen is vertraagd, of als de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt afnemer hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, in welk geval VintyWomen.com het door afnemer betaalde bedrag (exclusief verzend- en handlingskosten) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terug zal betalen.
  3. Afnemer is verplicht de door VintyWomen.com geleverde kleding af te nemen op het moment dat deze aan haar ter beschikking worden gesteld. Indien afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is VintyWomen.com gerechtigd de kleding op te slaan voor rekening en risico van afnemer.
  4. VintyWomen.com behoudt zich het recht voor om deelleveringen aan afnemer te leveren, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen kan worden verzonden.
  5. Het risico van vermissing of beschadiging van de kleding berust bij aanbieder tot het moment van ontvangst door afnemer.
  6. De bestelling wordt verzonden door De Nederlandse de eigenaar van VintyWomen.com. Indien afnemer een bestelling plaatst van meer dan € 99, =, worden er geen verzend- en handlingkosten in rekening gebracht.

 

 1. Prijs, betaling en incassokosten
  1. De prijzen die door een specialistisch team van VintyWomen.com aan de kleding worden toegekend zijn mede afhankelijk van de kwaliteit, gangbaarheid en staat waarin de kleding zich bevindt.
  2. De in de webshop vermelde prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW en in principe exclusief verzendkosten (zie artikel 5.6).
  3. Na plaatsing van een bestelling in de webshop, bevestigt VintyWomen.com deze bestelling met vermelding van de totale verschuldigde kosten inclusief verzendkosten middels een e-mail aan afnemer.
  4. Betaling van de verschuldigde kosten kan geschieden op de volgende wijzen:
   1. Directe betaling na de bestelling via Ideal of ander online betaalsysteem;
   2. Betaling door middel van verrekening met de inkomsten die aanbieder heeft gegenereerd met de verkoop van haar kleding.
  5. Bezorging van de bestelling wordt pas in gang gezet nadat de betaling is ontvangen.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud
  1. Alle door VintyWomen.com in het kader van de overeenkomst geleverde kleding blijft eigendom van aanbieder totdat de afnemer alle verplichtingen uit de met VintyWomen.com gesloten overeenkomst deugdelijk en volledig is nagekomen, waaronder in ieder geval begrepen tijdige en volledige betaling van het verschuldigde bedrag.
  2. De door aanbieder in consignatie aan VintyWomen.com geleverde kleding die door VintyWomen.com aan afnemer is geleverd en die ingevolge 7.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet door aanbieder worden doorverkocht en mogen nooit als betaalmiddel worden gebruikt, noch mag deze kleding worden verpand of anderszins worden bezwaard. De afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van aanbieder veilig te stellen.
  3. Als derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde kleding en/of rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dient afnemer VintyWomen.com daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 

 1. Aansprakelijkheid
  1. VintyWomen.com is slechts aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad die is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van VintyWomen.com. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade tot maximaal de factuurwaarde van de betreffende bestelling.
  2. VintyWomen.com is voorts niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook inclusief belastingschade, die het gevolg is van door aanbieder of afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
  3. VintyWomen.com is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische betaalmiddelen en elektronische middelen voor communicatie met de website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen. VintyWomen.com draagt hiertoe zorg voor een passende beveiliging op basis van algemeen gangbare beveiligingssystemen.

 

 1. Overmacht
  1. VintyWomen.com is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Afnemer en/of Aanbieder als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
  2. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van VintyWomen.com gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van VintyWomen.com, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van VintyWomen.com, maatregelen van de overheid zoals een vervoersverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand en explosie. VintyWomen.com heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat VintyWomen.com haar verbintenis had moeten nakomen.
  3. VintyWomen.com kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.

 

Intellectuele Eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder (maar niet beperkt tot) het auteursrecht, merkrecht en modelrecht, op de website, de content en al het door VintyWomen.com aan afnemer en aanbieder geleverd materiaal, inclusief de VintyWomen tas, foldermateriaal, brochures e.d., berusten uitsluitend bij VintyWomen.com, tenzij anders is aangegeven.

 

  Privacy en Cookiebeleid, Nieuwsbrief

 1. VintyWomen.com zal de website en de diensten die zij via de website aanbiedt, aanbieden en de gegevens van aanbieders en afnemers verwerken in overeenstemming met het privacy- & cookiebeleid  van VintyWomen.com. Het privacy- en cookiebeleid is integraal van toepassing op, en maakt onderdeel uit van deze voorwaarden. Aanbieder en afnemer verklaren kennis te hebben genomen van dit privacy- en cookiebeleid en daarmee akkoord te gaan.
 2. De verstrekte persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt door derden, met uitzondering van de tot het concern waartoe VintyWomen.com behoort, of aan derden worden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst (bijvoorbeeld aan het postbedrijf dat de kleding aflevert).
 3. De aanbieder en afnemer ontvangen de nieuwsbrief van VintyWomen.com indien zij zich daartoe hebben ingeschreven tijdens de aanmeldingsprocedure op de website. Afmelding van ontvangst van de nieuwsbrief kan te allen tijde middels de daartoe opgenomen link onderaan de nieuwsbrief.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op deze voorwaarden, alle overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen van/met VintyWomen.com is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.